Hazer, Smoke Factory, Tour Hazer II

 
Hazer, Smoke Factory, Tour Hazer II